Aneka Font Nusantara


Ing postingan punika kula namung badhe nuduhake bilih ing samangke sampun beredar font2 nusantara, karya pribumi ingkang sampun dikomplite kaliyan keyboardipun saha keterangan-keterangan migunakaken font punapa dene keyboardipun.

Iklan

PANDUAN CARAKAN ANYAR DAN JAVANESE KEYBOARD


Agar anda bisa menggunakan aksara jawa di komputer anda, maka telah dirancang sebuah program font aksara jawa dan program keyboard aksara jawa sehingga memungkinkan bagi anda untk menggunakannya secara praktis.

Lafal Vokal Bahasa Jawa


Dasar pelafalan di atas adalah dialek bahasa Jawa daerah timur yang bersumber Sala – Yogya, untuk dialek Banyumas dan sekitarnya mungkin tidak seperti itu. Untuk itu perlu dikaji dan diperbandingkan.

Sinau Nulis Jawa Sistem Dukunov


Tulisan Jawa kuwi panulisé digandhèng, ora nganggo spasi, jaréné minangka lambang kumraketé wong Jawa. Mula nalika nulis tembung ijèn-ijèn (ora nganggo adeg-adeg) béda karo yèn ditulis dadi ukara (kawiwitan adeg-adeg dipungkasi titik/pada lungsi). Tuladhané kaya ing ngisor iki.

KULAWARGA SUMBER KABUDAYAN


Saderengipun, kula ngaturaken panuwun awit lumantar pirembagan prasaja menika kula dipunparingi wekdal caos atur ngengingi sangu bab kabudayan ingkang prayogi dipunparingaken dhateng para putra ing salebeting lingkungan kulawarga.

AKSARA SWARA


Ingkang kasebat aksara swara ing sastra jawi utawi sastra carakan, inggih punika aksara ingkang nglambangaken ungeling swanten murni ingkang tanpa angandhut wyanjana, utawi nirwyanjana, ingkang ateges swanten ingkang sepi lan suwung saking ananing wyanjana cacah kalih dasa, ugi suwung saking wyanjana panglemes (ha-wa-ya sinengker).