Aja Nggegabah Adeging Keraton Surakarta

JOGLOSEMAR 04 Juni 2011

Pirang dina kepungkur, ana sadhengahing pawongan kang nggelar acara pariwisata, pergelaran adibusana, ana ing sekitare palataran Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kamangka panggonan kuwi kaanggep papan kang ora bisa kanggo jak-jakan sadhengah pawongan, merga dadi tuk punjering wewangunan Keraton Kasunanan.

Mula kang saka kuwi, Prof Dharsono sawijine budayawan saka Institut Seni Indonesia (ISI) Sala banget ngeman menawa saiki Sasana Sewaka wis bisa kaagem acara, kang sejatine kuwi ora ana gandheng cenenge klawan tatacara upacara keraton.

“Kuwi kanggoku kurang trep. Sebab keraton kuwi dadi tuk sumbering kabudayan Jawa wiwit ajaran suba sita, tata krama, lan udanegara. Lan Sasana Sewaka kuwi kaanggep papan kang sakral sebab adicara jumenengan utawa tingalan jumenengan Sinuwun wae ana kana. Mula ora bisa kanggo sembranan, ngelingi fungsi pentinge Sasana Sewaka,” panyaruwene Prof Dharsono.

Dheweke uga kandha menawa mangerteni yen saiki keraton uga butuh promosi pariwisata, supaya bisa luwih ngurip-urip adeg lestarining Keraton Sala. Nanging sakabehing acara kang sipate mung pariwisata lan hura-hura, kuwi bisa kagelar ana papan liya ing keraton, dudu ing Sasana Sewaka. Lan pihak kang kawogan ing keraton kudune bisa nyeleksi utawa milah-milah acara utawa even kang pantes digelar ana ing keraton.

“Isih ana papan liya kang bawera lan biasa kanggo acara pariwisata. Umpamane kaya alun-alun, pagelaran, Sitihinggil, utawa Sasana Mulya. Sanadyan mangkanaa, anggone nggelar acara ing kana uga kudu selektif, lan ora angger kegiatan dupeh bisa nyembadani banjur diparingi idi palilah,” panegese Prof Dharsono.

Ojo Gegabah
Sebab ora bisa dipungkiri, wewangunan keraton saiki wis dadi world heritage utawa karya agung pusaka dunia, kang kudune dimulyakake lan dijaga wibawane, ora malah kajamah lan kagegabah kanthi nilarake tata krama sarta udanegara luhur budayane Keraton Surakarta. Lan kuwi wis trep karo dhawuh sabdane swarga SISKS Paku Buwana X kang unine rum kuncaraning bangsa dumunung mrih luhuring budaya.

“Lan iki kudu dingerteni sapa wae, kang arep nggelar even utawa acara ing Keraton. Sanadyan kuwi kerabat, sentana, utawa nayaka ndalem, tetep kudu njaga ukum adat, tata krama, angger-angger, palilah, sarta pepacuh kang lumaku turun temurun ing Keraton Surakarta,” panjelase Prof Dharsono.

Nanggepi perkara kuwi, Wakil Pengageng Mandrabudaya Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Pangeran Panji Wijayadiningrat, utawa asring sinebut Gus Nawa kandha sejatine dheweke uga ora sarujuk menawa ana sadhengah pawongan kang nggegabah marang wujude Keraton. Sebab sakabehing wewangunan keraton kuwi tuwuh saka woh pangolahing budi pakerti kang luhur, linambaran lilah ndalem Gusti Maha Kuwasa.

Mula sapa wae pawongan, klebu Sinuwun, kerabat, santana, utawa nayaka ndalem kudu patuh marang adeging ukum pranatan kang lumaku ing sak jroning keraton. Nanging merga tetimbangan khusus kang bisa ditampa nalar, mula pihak keraton uga paring lilah menawa ana sadhengah pawongan kang tetep nekat anggelar acara ing sak kiwa tengene Sasana Sewaka.

“Nadyan mangkana, tetep ana wates kang ora oleh kajamah lan dinggo jak-jakan. Kaya dene Sasana Sewaka dhewe, paningrat, lan bangsal Maligi. Sebab mlebu ing sakjroning Keraton kuwi padha wae bali dadi kawula ndalem Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ing kana drajad lan kalungguhane padha lan ora emban cindhe emban siladan,” wangsulane Gus Nawa.

Dheweke uga maturnuwun banget marga isih ana pihak-pihak saka masyarakat kang peduli marang luhur wibawane keraton. Mula kang saka kuwi Gus Nawa uga kandha menawa mbesuke pihak keraton bakal luwih selektif lan ngati-ati anggone paring idin palilah acara apa wae kang kena digelar ana ing keraton.

“Keraton iki adege merga dilabuhi pecahing dhadha, wutahing ludira para leluhur kang wus jinempana ing angin, cinandhi ing ngawiyat. Mula aku ya sarujuk Keraton Surakarta kudu tetep dijaga kaluhuran lan kawibawane babagan tata lahir lan tata batine,” pitungkase Gus Nawa.

Iklan

tolong masukannya yah

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s